Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão

Ngày 20/09/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ  trì cuộc họp chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 25/9/2017.

1 rung pha

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tạm đình chỉ công tác Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện An Lão, tạm đình chỉ công tác kiểm lâm địa bàn xã An Hưng để kiểm điểm trách nhiệm. Thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý  kỷ  luật các cán bộ có liên quan đến vụ việc; đồng thời Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý được  phân công theo dõi. Chỉ đạo kiểm điểm và có hính thức xử lý các cán bộ kiểm lâm của Hạt kiểm lâm xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, kết quả báo cáo UBND tỉnh. Tiến hành rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, cần quy định rõ mối quan hệ trong xử lý công việc giữa tỉnh, các sở ngành, các huyện, cơ quan kiểm lâm. Tiến hành kiểm tra, bổ sung thêm các trạm kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là trên địa bàn các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ấn, Vân Canh và quy định các trạm kiểm tra, kiểm soát lâm sản phải trực gác 24/24 giờ. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh phải  thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra các doanh nghiệp, các cơ  sở chế biến gỗ, nhất là các cơ sở chế biến gỗ ở gần khu vực rừng để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, tiêu thụ gỗ bất hợp pháp. Rà soát, tăng cường lực lượng kiểm lâm cho các huyện miền núi; đồng thời thường xuyên tiến hành luân chuyển lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm, giao nhiệm vụ quản lý diện tích rừng trên từng địa bàn, nếu để xảy ra phá rừng thì cách chức. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Phương án giao đất lâm nghiệp do xã quản  lý cho nhân dân trên địa bàn quản lý, sử dụng. Chuẩn bị nội dung để tiến hành tổ chức sơ kết việc triển khai Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện An Lão và UBND huyện Hoài Nhơn tiến hành rà soát diện tích đất đã giao đất trước đây để trồng dứa, đề xuất thu hồi để giao cho nhân dân trên địa bàn quản lý, sử dụng. Giao Sở Tài chính đề xuất tạm ứng kinh phí từ ngân sách tỉnh để cấp  kinh phí cho công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng còn thiếu của năm 2016 và kinh phí năm 2017; lưu ý khi xây dựng dự toán năm 2018 cần bố trí tăng kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng cho các huyện trọng điểm An Lão Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, báo cáo UBND tỉnh.  Giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, truy tố các đối tượng đã gây ra vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, giao Chủ tịch UBND huyện An Lão tiến hành kiểm điểm xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, báo cáo UBND tỉnh. Giao Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất việc xem xét xử lý trách nhiệm của Chủ tịch và cán bộ có liên quan của huyện An Lão, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 05/10/2017.

TL

VP UBND tỉnh