Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 11-09-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 6825/BNN-TCTS ngày 16/8/2017 về việc tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương báo cáo kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác trong thời gian vừa qua theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 1332/TCLN-KHTC ngày 24/08/2017, trình UBND tỉnh trước ngày 10/9/2017 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2991/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL TDTHPL ngày 22/8/2017, dự thảo báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017 để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Đồng ý chủ trương cho thành lập Đội kiểm tra liên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh gồm đại diện một số cơ quan liên quan như đề xuất của Sở Du lịch tại Công văn Công văn số 454/SDL-TTr ngày 11/8/2017. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất nhân sự cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền hoặc những khó khăn, vướng mắc.

- Về chủ trương,đồng ý cho UBND huyện Hoài Nhơn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản 1046/SKHĐT-KTN ngày 07/9/2017.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh