Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 26-01-2018

toa nha vp

Giao Sở Khoa học và Công nghệ gửi dự thảo Kế hoạch mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan để tham gia ý kiến, tổng hợp và hoàn chỉnh Kế hoạch nêu trên, trình UBND tỉnh.

Tin tổng hợp ngày 21-01-2018

toa nha vp

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 05/01/2018 về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tin tổng hợp ngày 6-1-2018

toa nha vp

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan về quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trình UBND tỉnh trong tháng 02/2018. 

Tin tổng hợp ngày 12-12-2017

toa nha vp

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet triển khai trong giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4088/BTTTT-TTra ngày 09/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất hoạt động cụ thể Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

Tin tổng hợp ngày-17-11-2017

toa nha vp

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn 3749/BKHCN-CNC ngày 07/11/2017, gửi Vụ Công nghệ cao và UBND tỉnh trước ngày 07/12/2017.

Tin vắn ngày 01/11/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Yêu cầu các chủ đầu tư và UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5696/UBND-KT ngày 20/10/2017 về việc khắc phục các điểm có nguy cơ ngập úng trên địa bàn Quy Nhơn.

Tin vắn ngày 06/10/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch triển khai tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 3671/BVHTTDL-MTNA ngày 31/8/2017, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin tổng hợp ngày 29-09-2017

toa nha vp

Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục quản lý đường bộ III và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định đối với tình trạng lấn chiếm, đậu đỗ xe gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan cho điểm du lịch, tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, dọc theo tuyến Quốc lộ 1D; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

Tin tổng hợp ngày 13-09-2017

toa nha vp

-  Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục quản lý đường bộ III và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định đối với tình trạng lấn chiếm, đậu đỗ xe gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan cho điểm du lịch, tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, dọc theo tuyến Quốc lộ 1D; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

Tin tổng hợp ngày 11-09-2017

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 6825/BNN-TCTS ngày 16/8/2017 về việc tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.