Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2017

Ngày 22/09/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3489/QĐ-UBND về việc kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2017.

1 BD gioi

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch là thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái và làm rõ trách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Yêu cầu các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.  Với chủ đề: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Thời gian từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Tây Sơn và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức: Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; Hội thảo - Tọa đàm cấp tỉnh tham vấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2018-2020. Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Tháng hành động năm 2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”;

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về thực hiện các nội dung giáo dục về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn nghệ trong học sinh và giáo viên về chủ đề của Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong các hoạt động truyền thông Tháng hành động: bố trí các điểm đặt cụm panô, băng rôn, áp phích...;  Xây dựng và triển khai các hoạt động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong công tác gia đình.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp triển khai Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020; Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí triển khai các hoạt động trong Tháng hành động theo quy định.

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Báo Bình Định phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tuyên truyền về Tháng hành động; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Giao Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, bạo lực trên cơ sở giới.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.  Các cơ quan trong tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch Tháng hành động trong phạm vi ngành, địa phương; Tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc trong thực tế về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở địa phương; UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động theo thời gian nói trên; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2017, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh