Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 27/09/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1 giao duc phap luat

Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch là thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác PBGDPL phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Yêu cầu đến hết năm 2021, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo đạt được các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; đề cao trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện và đảm bảo các điều kiện về nguồn lực PBGDPL; hướng tới xác định việc hoàn thành nhiệm vụ PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hàng năm;Ràsoát, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có vướng mắc, thiếu khảthi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn; đề xuất các biện pháp cụthểnhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác PBGDPL; Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy. Chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập môn pháp luật, giáo dục công dân theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọngđiểm cần ưu tiên nguồn lực thực hiện; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, lĩnh vực, thời điểm.

Yêu cầu các sở, ban, ngành,đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thựchiện Kế hoạch này; chủ trì triển khai các Đề án PBGDPL về lĩnh vực, đối tượng, địa bàn cụ thể có trách nhiệmphối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính thẩm định, chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, điều phối các hoạt động của Đề án phù hợp với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ vàgiải pháp của Kế hoạch thực hiện Chương trình; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trên địa bàn tỉnh và từng địa bàn, sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư

Giao Sở Tư pháp cótrách nhiệm tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch; chủ trì thẩm định kế hoạch thực hiện các Đề án về PBGDPL hàng năm và cả giai đoạn để tránh trùng lắp, lãng phí nguồn lực; theo dõi, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện; trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ khi cần thiết; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Giao Sở Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn phân bổ kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ và Đề án thuộc Chương trình này cho sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; tham mưu đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí trong trường hợp địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh vàcác tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia triển khai các nội dung của Kế hoạch và các Đề án của Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trong tổ chức mình; chủtrì, phối hợpvớisở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án chi tiết của Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo toàn ngành tích cực phối hợp lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đểnâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân; căn cứ vào điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Bên cạnh đó, UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - hộ tịch là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối các hoạt động và kinh phí thực hiện Chương trình, các Đề án về PBGDPL tại địa phương.